0

V košíku zatiaľ nič nie je

Spôsoby doručenia

 • PPL / Express One 5,90 EUR
 • GLS 5,90 EUR
 • Zásielkovna 3,90 EUR
 • Zásielkovna - doručenie na adresu 5,90 EUR

Nakúpte ešte za 59.9 EUR a získajte dopravu ZADARMO

Tovar dodáme do 3 pracovných dní
Do košíka

Obchodné podmienky

A. Úvodné ustanovenia

 1. Tento nákupný poriadok platí pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom predávajúcim prostredníctvom internetových stránok na adrese www.mojkastrolik.sk.

 2. Tento nákupný poriadok je záväzným ustanovením a upravuje a vymedzuje vzájomný obchodný vzťah, práva a povinnosti medzi zákazníkom (ďalej kupujúci) a prevádzkovateľom (ďalej predávajúci) internetového obchodu, ktorým je U.T.C. spol. s.r.o., Zděbradská 94, 251 01 Říčany - Jažlovice – exit 11, IČO: 43000550, zapísaná v obchodnom registri pod spis. zn. C 4436.

 3. Kupujúcim je spotrebiteľ – osoba, ktorá uzatvára zmluvu mimo rámca svojej obchodnej či podnikateľskej činnosti alebo s ňou inak jedná.

 4. Kupujúci je povinný pred objednaním tovaru oboznámiť sa s obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom.

B. Oznámenie predávajúceho kupujúcemu spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy

 1. Predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi oznamuje, že:

  1. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v príp. internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok vášho operátora, predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy),

  2. požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím tovaru kupujúcim, ak nie je medzi stranami výslovne dojednaná záloha či iná platba,

  3. predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie;

  4. Ceny tovaru a služieb sú na webe prevádzkovanom predávajúcim uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady

  5. v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, má taký spotrebiteľ právo bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote štrnástich dní, ktorá plynie, pokiaľ ide o:

   1. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,

   2. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo

   3. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru; pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla predávajúceho, príp. môže využiť formulár pre odstúpenie od zmluvy na webových stránkach predávajúceho;

   4. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

   5. o poskytovaní služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

   6. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

   7. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

   8. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bolo po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

   9. o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných než vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov,

   10. o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

   11. v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, a pokiaľ ide o zmluvu uzatvorenú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nie je možné vrátiť pre jeho povahu obvyklou poštovou cestou;

   12. spotrebiteľ má povinnosť uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo;

   13. kupujúci môže uplatniť tiež možnosti mimosúdneho riešenia prípadného sporu. V takom prípade môže kupujúci kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, ktorej webová stránka sa nachádza na adrese www.coi.cz, pričom platforma pre riešenie sporov on-line sa nachádza na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov a Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz) vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.

  6. V súlade s legislatívou ČR – Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz s cieľom generovať a zasielať dotazníky spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je voči našej spoločnosti v postavení sprostredkovateľa osobných údajov v zmysle § 6 zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zák. č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a uskutočňuje sa po každom nákupe v internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu použiť výhradne s cieľom vygenerovať a zaslať dotazník spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz poskytnuté e-mailové adresy uchováva na čas, po ktorý je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo na čas, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení voči našej spoločnosti alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz, na čo je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.“


 

C. Objednávacie podmienky

 1. Predávajúci uskutočňuje ponuku tovaru prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.mojkastrolik.sk. Všetka prezentácia tovaru je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu v súvislosti s týmto tovarom. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 2. Internetový obchod predávajúceho umožňuje kupujúcemu najmä prezerať aktuálne ponúkaný tovar, vyhľadávať požadované položky a objednať vybraný tovar.

 3. Kupujúci objednáva tovar elektronickou cestou priamo v internetovom obchode prostredníctvom formulára vytvoreného práve na tento účel na adrese www.mojkastrolik.sk , keď kupujúci vloží tovar do elektronického košíka. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých údajov a náležitostí predpísaných formulárom. Objednávkový formulár e-shopu obsahuje okrem iného informácie o tovare, spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním.

 4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne a pre kupujúceho záväzné.

 5. Zmluva je uzatvorená tým, že predávajúci odošle potvrdenie o prijatí a potvrdenie objednávky s uvedením špecifikácie tovaru, vrátane termínu a spôsobu dodania tovaru na adresu elektronickej pošty kupujúceho (ďalej len „zmluva“). Potvrdenie bude obsahovať aktuálne znenie obchodných podmienok a reklamačného poriadku predávajúceho popr. odkaz na tieto dokumenty. Prijatím ponuky zo strany kupujúceho s dodatkom alebo odchýlkou nie je zmluva uzatvorená.

 6. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmto nákupným poriadkom (obchodnými podmienkami) a že s nimi súhlasí. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.

 7. Zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom zmluvy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, a kupujúci sa zaväzuje, že tovaru od predávajúceho prevezme a zaplatí predávajúcemu dojednanú cenu.

 8. Predávajúci je vo všetkých prípadoch oprávnený požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, spravidla telefonicky alebo e-mailom. Ak odmietne kupujúci objednávku autorizovať, je považovaná za neplatnú.

 9. Kupujúci uzavretím zmluvy súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si kupujúci hradí sám.

 10. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložený v elektronickom archíve predávajúceho. Vzniknutú zmluvu je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo v súlade s právnymi predpismi. Ustanovenia odchylné od týchto obchodných podmienok je možné dojednať výslovne v zmluve. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť.

D. Ceny

 1. Cena tovaru je zmluvná. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť ceny v obchode bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne ceny sú vždy uvedené pri jednotlivom tovare, a to vrátane uvedenia DPH.

 2. Ceny uvádzané na internetových stránkach sú vždy platné a záväzné v okamihu uskutočnenia objednávky. Objednaním tovaru už zmena ceny v internetovom obchode nijako neovplyvňuje cenu, ktorá bola uvedená v objednávke.

 3. Všetky ceny uvádzané na internetových stránkach obchodu mojkastrolik.sk sú zobrazované ako konečné vrátane DPH. Cena nezahŕňa dopravu, ktorá je kupujúcemu účtovaná samostatne podľa druhu tovaru a konkrétneho spôsobu zvolenej dopravy.

 4. Akciové ceny platia vždy do vypredania zásob alebo časovo určenom v období. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim nie je možné vzájomne kombinovať.

 5. Cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru.

 6. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru

E. Platobné podmienky

Kupujúci uhradí cenu tovaru takto:

 1. V hotovosti na dobierku pri dodaní objednaného tovaru Českou poštou

 2. Hotovosťou alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru od zmluvného prepravcu.

 3. Prevodom na účet predávajúceho vedený v Slovenskej sporiteľni číslo účtu 5146437363/0900, IBAN: SK04 0900 0000 0051 4643 7363, BIC-SWIFT: GIBASKBX a to pri odoslaní objednávky (cena je splatná do 3 pracovných dní, pri tomto spôsobe platby bude tovar expedovaný až po realizácii prevodu celej sumy)

 4. Platba kartou online – podporované typy kariet: VISA Electron, VISA, MasterCard a Maestro (v prípade, že vaša vydavateľská banka ho zaradila do systému 3D-Secure). Po dokončení objednávky budete vyzvaní na výber typu karty a kliknutím na tlačidlo „Vykonať platbu“ budete automaticky presmerovaní na platobnú bránu GOPAY, na ktorej platbu dokončíte.
  Budete vyzvaní zadať údaje o karte: číslo platobnej karty, dátum ukončenia platnosti karty a CVV2/CVC2 – posledné trojčíslie predtlačené na podpisovom prúžku vašej karty.
  Tieto informácie zadávate priamo do platobnej stránky spracovateľskej banky, ktorá zaistí nerozlúštiteľný zakódovaný prenos dát a nám iba oznámi výsledok autorizácie, čím dáva pokyn na vybavenie objednávky. Týmto je odstránená možnosť zneužitia vašej platobnej karty subjektom, od ktorého si tovar kupujete, a voľného prenosu nechránených dát na verejnej počítačovej sieti. O výsledku transakcie ste informovaní e-mailom.

Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:

 • Platba hotovosťou či platobnou kartou v centrále predávajúceho

 • Platba hotovosťou či platobnou kartou na pobočkách Zásielkovne

 • Dobierka PPL / Express One 1,49 €
 • Dobierka GLS 1,49 €
 • Dobierka Zásielkovňa 1,69 €
 • Prevodom na účet ZDARMA
 • Platba kartou MasterCard alebo Visa ZDARMA

Pre zásielky nad 59,90 € (vr. DPH) v rámci SK je cena za spôsob platby ZDARMA.

F. Dodacie podmienky

Platné na území Českej republiky:

 1. V prípade osobného odberu v centrále predávajúceho je tovar rezervovaný počas siedmich dní od potvrdenia objednávky.

 2. Tovar predávajúci doručuje prostredníctvom zmluvného prepravcu na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

 3. Tovar je vždy zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu originálneho obalu ani samotného tovaru. Balné je ZDARMA.

 4. Náklady na odoslanie tovaru sú závislé od spôsobu platby a hodnoty tovaru. Ak má objednaný tovar hodnotu vyššiu než 2500,– Kč (aj po odčítaní všetkých zliav), doručí predávajúci kupujúcemu tovar na svoje náklady. V prípade platby za tovar na dobierku sú k objednávke pripočítané náklady podľa aktuálnej sadzby uvedené na internetových stránkach pri objednávke tovaru.

 5. V prípade, že má predávajúci ponúkaný tovar na sklade, je predávajúci schopný odoslať tovar kupujúcemu do 2 (slovami: dvoch) pracovných dní.

 6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nemôže ovplyvniť doručovacie lehoty zmluvného prepravcu. V prípade, že nie je predávajúci schopný zaistiť odoslanie tovaru kupujúcemu do 48 hodín, kontaktuje kupujúceho, informuje ho o predĺženej dodacej lehote a dohodne s kupujúcim spôsob realizácie tejto objednávky.

 7. Ak je predávajúci povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu, ak umožní mu nakladať s tovarom v mieste plnenia. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutný tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo prepravcu.

Prehľad možných spôsobov doručenia objednaného tovaru a ich ceny pre:

 • Zmluvný prepravca PPL / Express One 5,9 €
 • Zmluvný prepravca GLS 5,9 €
 • Zásielkovna - Doručenie na adresu 5,9 € (maximálna hmotnosť zásielky 5 kg a maximálny súčet všetkých troch strán zásielky 120 cm)
 • Zásielkovna - Doručenie na výdajné miesto 3,9 € (maximálna hmotnosť zásielky 5 kg a maximálny súčet všetkých troch strán zásielky 120 cm)

Pre zásielky nad 59,90 € (vr. DPH) v rámci SK je doprava ZDARMA.

G. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

 1. Kupujúci môže zrušiť objednávku tovaru kedykoľvek pred jeho odoslaním, a to telefonicky na čísle 0911 795 522 alebo na základe e-mailu odoslaného kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho zakaznici@mojkastrolik.sk

 2. Podľa podmienok uvedených v sekcii B tohto nákupného poriadku a podľa ustanovení § 1829 ods. 1 a násl. občianskeho zákonníka má kupujúci spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 30 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí prebehnúť písomne, osobne v sídle predávajúceho, e-mailom a pod.

 3. Predávajúci umožňuje kupujúcemu odstúpiť od zmluvy prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formulára na internetových stránkach predávajúceho, kde musí byť uvedený okrem iného dátum objednávky vo formáte DD.MM.RRRR, číslo objednávky, číslo účtu, na ktoré je vrátenie peňazí požadované, dátum a podpis kupujúceho a forma a dátum odoslania tovaru na adresu predávajúceho. Predávajúci potvrdí prijatie formulára bez zbytočného odkladu v textovej podobe.

 4. Tovar je nutné vrátiť na adresu predávajúceho ako obyčajný balík. Zásielky vrátené formou dobierky nebudú prijaté.

 5. Tovar je nutné odoslať predávajúcemu najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar, ktorý má kupujúci v úmysle vrátiť, by nemal nijako poškodzovať, neprimerane skúšať či používať a najlepšie by bolo, ak by ho vrátil v pôvodnom obale a kompletný. Súčasťou vrátenej zásielky musí byť kópia dokladu o kúpe v našom obchode (faktúra) alebo iný dôkaz o úhrade (napr. výpisom z bankového účtu). Ak zakúpený tovar nemá originálny obal, tovar je opraviteľným spôsobom poškodený alebo nekompletný, predávajúci má možnosť započítať si náhradu vzniknutej škody.

 6. Na základe riadneho odstúpenia od zmluvy a takto vráteného tovaru budú kupujúcemu vrátené peniaze za objednaný tovar rovnakým spôsobom, akým ich od neho predávajúci prijal. Iným spôsobom je možné vrátiť iba v prípade, že spotrebiteľ s takým spôsobom súhlasil a nevzniknú mu tým ďalšie náklady. K vráteniu peňazí dôjde najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy s tým, že predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Náklady na doručenie tovaru späť predávajúcemu znáša kupujúci. Pokiaľ ide o zmluvu uzatvorenú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, tak spotrebiteľ nesie náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nie je možné vrátiť pre jeho povahu obvyklou poštovou cestou.

 7. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude na náklady kupujúceho vrátený späť kupujúcemu.

 8. Poplatky za poštovné a balné sú kupujúcemu vrátené iba v prípade chybne zaslaného tovaru alebo tovaru, ktorý došiel poškodený.

 9. Vzorový formulár na stiahnutie tu.

H. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku najmä v prípadoch:

 1. Keď nie je schopný doručiť tovar v danom termíne.

 2. Keď má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite kupujúceho.

 3. V prípadoch, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva.

 4. Keď sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

 5. Pri neprevzatí tovaru kupujúcim v dojednanom termíne či pri dodaní tovaru

V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto suma v čo najkratšom termíne prevedená späť na jeho účet alebo vrátená poštou na jeho adresu.

Ak nastanú okolnosti majúce charakter vyššej moci, ktoré bránia predávajúcemu v plnení dojednaného záväzku, má predávajúci právo primerane predĺžiť termín dodávky alebo od zmluvy odstúpiť. V týchto prípadoch nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody.

I. Chyby tovaru, záruka, reklamácia

 1. Predávajúci zaručuje, že dodaný tovar zodpovedá ustanoveniam aktuálne platných právnych predpisov, neporušuje práva tretích osôb ani nimi nie je zaťažený a je možné s ním úplne voľne nakladať.

 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi uverejňovanej,

  • sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

  • tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 3. Ustanovenia predchádzajúceho článku I., bodu 2 týchto obchodných podmienok sa nepoužijú v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu pre chybu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, v prípade použitého tovaru pre chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 4. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, považuje sa tovar za chybný už pri prevzatí.

 5. Kupujúci spotrebiteľ môže svoje práva z chyby, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare, uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

 6. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka) a sú upravené v reklamačnom poriadku.

 7. Reklamácia tovaru prebieha v súlade s  právnymi predpismi platnými na území Českej republiky.

 8. Rozsah záruky, spôsob a podmienky uplatnenia chýb tovaru, ako aj postup vybavenia chýb nájdete v Reklamačnom poriadku.

J. Ochrana osobných údajov, používateľský účet

 1. Predávajúci (ďalej tiež ako „Prevádzkovateľ“) spracúva všetky údaje kupujúceho v rozsahu údajov poskytnutých pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, IČO, DIČ, fakturačná adresa, doručovacia adresa a telefónne číslo a na účely plnenia práv a povinností plynúcich z kúpnej zmluvy, na základe objednávky, ktorej stranou je kupujúci ako dotknutá osoba, a to počas trvania kúpnej zmluvy, reklamačných lehôt na tovare podľa kúpnej zmluvy a ďalej počas trvania oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a premlčacích lehôt v prípade uplatnenia nároku na príslušnom súde.

 2. Spracúvanie nájomcových osobných údajov prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 3. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke predávajúceho môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže objednávať tovar (ďalej len „používateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Predávajúci považuje údaje uvedené v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru za správne.

 4. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený menom používateľa a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s informáciami nutnými na prístup do svojho používateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb

 5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet kupujúceho, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie než dva (2) roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti zo zmluvy či obchodných podmienok.

 6. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa poskytuje dobrovoľne, bezplatne a na dobu neurčitú.

 7. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje manuálne. Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytovať tretím osobám okrem zmluvných partnerov Prevádzkovateľa, ako oprávnených sprostredkovateľov poskytujúcich Prevádzkovateľovi služby v rámci výkonu jeho činnosti. Osobné údaje kupujúceho sú dôverné a sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

 8. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že ho Prevádzkovateľ poučil o právach a povinnostiach podľa čl. 15 – 22 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov vrátane práva na prístup k osobným údajom a práva na opravu nesprávnych či neaktuálnych osobných údajov, práva byť informovaný, ktoré konkrétne osobné údaje sa o ňom spracúvajú a v akom rozsahu. Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný preukázať, že spracúvanie poskytnutých osobných údajov prebieha na vyššie uvedený účel a ak bude sa bude kupujúci domnievať, že Prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje protiprávne, môže žiadať od Prevádzkovateľa vysvetlenie a nápravu vrátane, nie však výhradne, doplnenia, opravy, obmedzenia spracúvania alebo likvidácie (výmazu) osobných údajov.

 9. Kupujúci si je vedomý toho, že u Prevádzkovateľa môže kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov a sťažnosť na dozornom úrade.

 10. E-mailová adresa Prevádzkovateľa pre uvedené uplatnenie vyššie uvedených práv je: mujrendlik.gdpr@mujrendlik.cz.

 11. Kupujúci je vyššie uvedené práva oprávnený uplatniť taktiež písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla Prevádzkovateľa.

K. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia výlučne českým právom. Na práva a povinnosti, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami upravené, sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 89/2002 Zb., občianskeho zákonníka v platnom znení.

 2. Vzťahy a prípadné spory, ktoré medzi stranami vzniknú, budú riešené výhradne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

 3. Ak sú niektoré časti týchto obchodných podmienok neúčinné alebo nerealizovateľné, zostáva tým účinnosť a realizovateľnosť ostatných podmienok nedotknutá. Medzi stranami potom platí za dohodnutú tá podmienka, ktorá sa čo najviac blíži hospodárskej podstate neúčinného alebo nerealizovateľného ustanovenia.

 4. Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či upravovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 28. 12. 2021.

Reklamačný poriadok

 1. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak zistí mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci za prítomnosti predávajúceho alebo prepravcu povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia tovaru je povinný ho neprevziať, vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť zástupcom predávajúceho alebo prepravcom. Podpísaním dodacieho listu kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že je mechanicky nepoškodené. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy potom nie je možné brať zreteľ a budú zamietnuté.

 2. Predávajúci vystaví ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad, so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, cena, množstvo atď.). Na žiadosť spotrebiteľa poskytne predávajúci záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje obchodnú firmu predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo, obsah a rozsah poskytovanej záruky, podmienky, lehotu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce.

 3. V prípade, že kupujúci objavil na kúpenom tovare chybu, má právo na reklamáciu tovaru. Kupujúci svoje práva z chybného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že má tovar chybu. Chybu je kupujúci povinný voči predávajúcemu vytknúť najneskôr do 6 mesiacov od prevzatia tovaru.

 4. Kupujúci spotrebiteľ môže svoje práva z chyby, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare, uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

 5. V prípade, že bola na tovar poskytnutá záruka za akosť, je kupujúci oprávnený uplatniť právo za chyby tovaru v záručnej lehote.

 6. Predávajúci poskytuje kupujúcemu zmluvnú záruku za akosť v dĺžke 24 mesiacov pre kupujúceho spotrebiteľa. Záruku za akosť pre kupujúcich podnikateľov je možné stanoviť v prípade, že ju konkrétny dovozca či výrobca tovaru poskytuje.

 7. Ak je poskytovaná predĺžená záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženej záruky v záručnom liste. Záručná lehota sa nevzťahuje na darčeky a veci pribalené k tovaru.

 8. Predávajúci nezodpovedá za chyby a reklamácia nie je oprávnená ani v prípade zmluvnej záruky za akosť okrem iného v týchto prípadoch:

  • ak je chyba na veci (tovare) už v čase prevzatia kupujúcim a pre takú chybu je dojednaná zľava z kúpnej ceny (napr. tovar 2. akosti), alebo ide o tovar použitý a chyba zodpovedá miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim,

  • chyba vznikla opotrebovaním tovaru (alebo jeho dielov) spôsobeným nevhodným a/alebo častým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutie životnosti). Kratšiu životnosť tovaru v takom prípade nie je možné považovať za chybu a nie je možné ju ani ako takú reklamovať.

  • chyba je spôsobená kupujúcim a vznikla preukázateľne nesprávnym používaním tovaru (napr. používaním v rozpore s návodom na použitie či v rozpore s pokynmi uvedenými na obale tovaru či v záručnom liste, používaním v rozpore so všeobecne známymi pravidlami používania predmetného tovaru), skladovaním, nesprávnou údržbou či inštaláciou, alebo iným nesprávnym konaním;

  • kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má chybu, resp. ide o chybu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti poznať už pri uzavretí zmluvy;

  • chyba vznikla preukázateľne nedovolenými zásahmi do tovaru, alebo v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu predávajúceho (napr. živelnou katastrofou);

  • ak nesie predložený záručný list zjavné známky vykonaných zmien údajov alebo sa predložený záručný list nevzťahuje na reklamovaný tovar.

Postup pri uplatňovaní reklamácie

 1. Reklamácia sa uplatňuje písomne, e-mailom (zakaznici@mojkastrolik.sk) alebo osobne na adrese prevádzkovateľa e-shopu www.mojkastrolik.sk (UTC spol. s r.o., Zděbradská 94, Jažlovice-Říčany, 251 01). Kupujúci doručí reklamovaný tovar osobne alebo obyčajnou zásielkou (prosím, neposielajte tovar na dobierku, bude odmietnutý a vrátený späť odosielateľovi) v kompletnom stave predávajúcemu v originálnom obale alebo v obale vyhovujúcom prepravným podmienkam.

 2. Kupujúci k tovaru pripojí podrobný opis chyby na reklamačnom liste a doklad preukazujúci, že reklamovaný tovar bol zakúpený v prevádzkarni predávajúceho alebo v interneto

Sme priami dovozcovia renomovaných značiek

 • TORO
 • PROVENCE
 • Kitchisimo
 • BEKA
 • Brabantia
 • AMEFA
 • Richardson Sheffield
 • Heidrun
 • LocknLock